ماده ۵۷۶ قانون مدنی

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.

بعدی ❭