ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفر خواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رای می کند، مگر در جرائمی که مطابق قانون لزوماً به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می شود. در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.

بعدی ❭