ماده ۴۹۹ قانون مدنی

هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیگردد

بعدی ❭