ماده ۳۰۸ قانون مدنی

غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

بعدی ❭