ماده ۷۶۷ قانون مدنی

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

بعدی ❭