ماده ۴۰۴ قانون تجارت

حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.

بعدی ❭