ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور

اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای‌فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسوولیت‌های مقرر در این قانون ‌تشکیل می‌گردد.

بعدی ❭