ماده ۱۲۲ قانون دریایی

حمل و نقل دریائی توسط دولت ‌
مقررات این فصل شامل حمل و نقلهای تجاری مذکور در ماده ۱۱۱ که بوسیله دولت و یا موسسات عمومی انجام می‌گردد نیز خواهد بود.

بعدی ❭