ماده ۴۴۹ قانون مدنی

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.

بعدی ❭