ماده 438 قانون مدنی

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

عناوین و برچسب‌ها