ماده ۳ قانون تجارت

در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

بعدی ❭