ماده ۴۶۸ قانون مدنی

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

بعدی ❭