ماده ۶۱۹ قانون مدنی

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

بعدی ❭