ماده ۴۰۸ قانون تجارت

همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود.

بعدی ❭