ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی

هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

بعدی ❭