ماده ۵۸۰ قانون تجارت

مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.

بعدی ❭