ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۵۴۴ قانون تجارت

رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.

بعدی ❭