ماده ۵۴۳ قانون تجارت

ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تادیبی است.

بعدی ❭