اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

بعدی ❭