ماده ۷۶۳ قانون مدنی

صلح با کراه نافذ نیست.

بعدی ❭