ماده 763 قانون مدنی

صلح به اکراه نافذ نیست.

عناوین و برچسب‌ها