عدم دریافت وجه حاصل از فروش مال مرهونه به واسطه تقدم سایر طلبکاران ورشکسته