ارتش جمهوری اسلامی و نقش آن در پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی