ورشکستگی و ترتیب اعاده اعتبار حقی با وجود طلبکار مفقودالاثر یا غایب یا ممتنع از دریافت وجه