اثر تسلیم مبیع یا ثمن و از بین رفتن خیار تاخیر ثمن