اتباع خارجی و ارتکاب جرم در خارج از ایران علیه دولت ایران یا فرد ایرانی