سلب مسئولیت کیفری در برابر جرم موضوع بند 1 ماده 246 ل.ا.ق.ت