غیرقابل انتقال بودن بناها و اموال دولتی و نفایس ملی