ورود خسارت توسط کارمندان دولت و شهرداری‌ها و جبران خسارت