علم اجمالی و امتناع اطراف آن از اتیان سوگند یا اقامه قسامه