شرکت سهامی و جرم عدم رعایت مقررات راجع به حق رای سهامداران