منع انعقاد هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه شود