صلاحیت استثنایی دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به ورشکستگی