شرکت سهامی و جرم ارائه یا تصدیق اطلاعات نادرست توسط بازرس