مخالف نبودن تصمیمات شوراها با موازین اسلام و قوانین کشور