استرداد مال‌التجاره فروخته شده به ورشکسته قبل از وصول