حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در هر نقطه از جهان