اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هرگاه مطلوب متعهدله، انجام تعهد در زمان معین بوده به نحوی که انجام تعهد در خارج از مدت مقید در قرارداد مقصود طرفین نباشد، در صورت تخلف متعهد، متعهدله می‌تواند بدون آن که تکلیفی به الزام وی جهت انجام تعهد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س. ت.ر. به وکالت از آقای س. م. به طرفیت آقایان م. و ر. هردو ن.الف.ش.الف. به خواسته 1 - تائید و تنفیذ قرارداد عادی (همکاری) مورخ 25 / 6 / 1392 مقوم به 51/000/000 ریال 2 - تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی وبا احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1 / 2 / 1393 ) لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی وارده به شرح دادخواست تقدیم دادگاه اولا دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم نمی داند زیرا مفاد قرارداد مورد استناد بیانگر این است که خوانده یاد شده طرف معامله خواهان نیست لذا توجها به اصل نسبی بودن عقود و مستندا به قسمت پایانی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.ثانیا راجع به طرح دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول نظر به اینکه به موجب قانون و قرارداد برای خواهان حق فسخ وضع نشده است تاوی بتواند با اعمال آن در مقام تائید آن به دادگاه رجوع نماید وانگهی فسخ عارض عقدی است که حیات داشته باشد که در موضوع اختلاف زمان عقد به پایان رسیده است و نظر به اینکه عنوان استرداد وجه پرداخت شده توسط به خواهان توجیه قانونی ندارد و در صورتی که دریافت کننده وجه به تعهدات خویش عمل نکرده باشد خواهان (متعهدله) بایستی از طریق اجبار به تعهد و مسیر صحیح قانونی حقوق خویش را استیفاء نماید.لذا دادگاه من حیث المجموع دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل دانسته وبا استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادرو اعلام می نماید.حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجددینظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -رضا ارغوانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س. م. با وکالت آقای س. ت.ر. به طرفیت آقای م. ن.الف.ش.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تائید و تنفیذ قرارداد عادی مورخ 1392/06/25 و صدور حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ 200/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی با این استدلال که به موجب قانون و قرارداد برای خواهان حق فسخ رفع نشده تا وی نسبت به اعمال آن برآید وآنگهی فسخ عارض عقدی است که حیات داشته باشد که در موضوع اختلاف زمان عقدبه پایان رسیده است و نامبرده باید از طریق اجبار به تعهد و مسیر صحیح قانونی حقوق خویش را استیفاء نماید بنابراین دعوا را واردتشخیص نداده و حکم به رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر مندرجات قرارداد استنادی تجدیدنظر خوانده متعهد گردیده است از تاریخ 1392/06/25 لغایت 1392/07/10 نسبت به ثبت سفارش طبق پرونده های پیوست حاوی ده خودرو سنگین ولوو پنج دستگاه نیمه یدک کانیز خاوری سه محور، پنج عدد کانیز ساده محور یخچال، اقدام نماید. نظر به اینکه قصد تجدیدنظر خواه از انعقاد قرارداد مذکور انجام ثبت سفارش خودرو های مذکور در مدت مقید در قرارداد (از تاریخ 1392/06/25 لغایت 1392/07/10 ) بوده است به بیان دیگر اجرای تعهد در زمان تعیین برای وی دارای وحدت مطلوب بوده است. نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده در قبال دعوای مطروحه دفاعی به عمل نیاورده است، نظر به اینکه انجام تعهد در خارج از مدت مقیددر قرارداد مقصود طرفین نبوده است نظر به اینکه متعهد با وصف اخذ مبلغ بیست میلیون تومان از حق الزحمه تعیین شده از انجام تعهد خود داری کرده است. نظر به اینکه در قرارداد های معوض انجام تعهد هر یک از طرفین بستگی به انجام تعهد طرف دیگر قرارداد دارد و با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه قسمتی از تعهدات خود را (پرداخت پیش قسط حق الزحمه) انجام داده است و طرف دیگر قرارداد (تجدیدنظر خوانده) از انجام تعهد خود خودداری کرده است. بنابراین نمی توان تجدیدنظر خواه را ملزم به تبعیت از قرارداد نمود. نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مراتب فسخ قرارداد را به تجدیدنظر خواه از طریق ابلاغ اظهارنامه اعلام کرده است از این رو دعوا وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 198 و 519 قانون مرقوم حکم به تائید فسخ قرارداد موصوف و محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر می‌گردد این رای غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است. در مورد تجدیدنظر خواهی نامبرده به طرفیت آقای ر. ن.الف.ش.الف. متضمن صدور قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن به نامبرده، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه با تجدیدنظر خوانده رابطه قراردادی ندارد. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مدللی که باعث نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شود به عمل نیامده است از این رو تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون مرقوم این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - سیدصادق نبوی لاریمی

رای تصحیحی

نظر به اینکه در دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/04 این دادگاه سهوا خسارت تاخیر تادیه فراموش شده است از این رو به استناد ماده 309 و 363 قانون آیین دادرسی مدنی، قید با احتساب خسارات دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست الی اجرای حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده اضافه میشود و دادنامه به شرح فوق تصحیح میگردد. دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. این رای غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - محمد متولی

رای دادگاه

نظر به اینکه در دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/04 این دادگاه به جای خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم، اشتباها خسارات دادرسی نوشته شده است از این رو به استناد ماده 309 و 360 قانون آیین دادرسی مدنی خسارات دادرسی به خسارات تاخیر تادیه تصحیح میگردد. دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. این رای غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - محمد متولی

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها