مطالبه اجرت المثل ایام محرومیت از منافع ملک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه اجرت المثل ایام محروم ماندن مالک از منافع ملک خویش(تخلیه ملک حسب اعلام آتش نشانی)به سبب نفوذ آب و نشست ساختمان و ناایمن شدن آن،قابلیت استماع ندارد؛ چراکه مورد خواسته، با هیچ یک از مصادیق ضمان قهری انطباق ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ج. خ. و ج. خ. با وکالت م. پ. به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهارستان به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام محروم ماندن خواهان‌ها از منافع و عین ملک از تاریخ 91/12/15 لغایت صدور جکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی مستند به تصویر مصدق دادنامه شماره --- شعبه اول بهارستان و نظریه کارشناسی و سند مالکیت ،با امعان نظر در محتویات پرونده اظهارات خواهان ها و وکیل مدافع ایشان ،متن دادخواست تقدیمی مدارک ومستندات ابرازی و دفاعیات نماینده حقوقی خوانده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بدین شرح که بر اثر نفوذ و نشست آب به مدت طولانی از لوله آبرسانی به زیر ساختمان موجب نشست ساختمان و نا ایمن شدن آن و تخلیه آن حسب اعلام آتش نشانی و محروم ماندن خواهان‌ها از منافع ملک خویش شده اند که با توجه به گزارش کارشناسی هیات سه نفره که مصون از اعتراض مانده دادگاه خواسته خواهان‌ها را وارد وثابت تشخیص مستندا به مواد یک ودو قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 ق ا د م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 67/208/000 تومان بابت اجرت المثل ایام محروم ماندن خواهان‌ها از منافع ملک خویش از تاریخ 1391/12/15 لغایت 94/7/15 طبق نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان است.

رئیس شعبه ششم دادگستری بهارستانامیر رهنمافر

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران با نمایندگی آقای فرهاد ج. ی امین به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان 1 - ج. 2 - ج. هردو خ. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/10 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی بهارستان موضوع پرونده کلاسه --- مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 67208000 تومان بابت اجرت المثل ایام محروم ماندن خواهان‌ها از منافع ملک از تاریخ 91/12/15 لغایت 94/7/15 بانضمام خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان که از جهت عدم توجه به دلایل ابرازی و مغایرت حکم با موازین قانونی تجدیدنظرخواندهی نموده است با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و توضیحات طرفین به شرح منعکسه نظربه اینکه مطالبه اجرات المثل منوط به تحقق شرایطی می‌باشد از جمله مطابق ماده 337 قانون مدنی استیفاء منفعت و موارد ضمان قهری در ماده 307 همان قانون شمارش شده است و مورد خواسته خواهان‌های اصیل (تجدیدنظرخواندگان) با هیچ یک از مصادیق ضمان قهری انطباق نداشته به ویژه اینکه مطابق احکام صادره خسارت ناشی از تخریب و ساخت ساختمان مورد حکم قرار گرفته و رابطه تسبیب در احکام صادره (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهارستان به شماره دادنامه --- مورخ 93/1/31 که به موجب دادنامه شماره --- - 93/7/23 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران تائید شده است) مورد لحاظ قرار گرفته و مطالبه خسارت بر خسارت فاقد محمل قانونی می‌باشد که با این اوصاف ضمن وارد دانستن اعتراض و انطباق آن با شقوق بندهای ج و ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بااستظهار از ماده 358 قانون مذکورضمن نقض حکم معترض عنه به استناد ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی به کیفیت و عنوان مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

محمدجواد علائی - سید سجاد موسوی همپا

منبع
برچسب‌ها