تجدیدنظر خواهی از رأی صادره در شکایت از عملیات اجرایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین تکلیف دادگاه در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و تخلف از مقررات مزایده، واجد وصف «تصمیم دادگاه»; بوده و این تصمیم قابل تجدیدنظر نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف.ب. به طرفیت آقایان وخانم ها: الف. - ف. - الف. - ن. - ف. - ف. و م. ب. فرزندان ف. وخانم الف. ط. وخانم ص. غ.ر. به خواسته ابطال دستور فروش ملک مشاعی (مزایده، موضوع پرونده اجرایی --- این دادگاه) به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به اظهارات و مدافعات طرفین، ملاحظه پرونده اجرایی مذکور به شرح صورت جلسه خلاصه پرونده مورخ 1393/11/27 که پس از رسیدگی به شکایت و اعتراض خواهان در پرونده مذکور، صحت جریان مزایده به تایید رسیده و نظر به اینکه در پرونده حاضر خواهان دلیل متقنی که حاکی از عدم رعایت تشریفات مقرر و خدشه به برگزاری مزایده باشد ارایه ننموده، لذا دادگاه دعوای خواهان را غیر وارد و مستفاد از مقررات ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران

سید محمد شفیعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. به طرفیت آقای الف. و خانمها الف.، م.، ن.، ف.، ف. و ف. ب. و الف. ط.، ص. غ.ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/12/17 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که راجع به خواسته ابطال دستور فروش ملک مشاعی (مزایده موضوع پرونده اجرایی --- آن دادگاه) حکم به بطلان دعوی صادر شده است، نظر به اینکه به دلالت قسمت اخیر ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده قابل رسیدگی در دادگاه مجری حکم است و مدلول شکایت تجدیدنظرخواه به شرح منعکس در این پرونده منطبق با موضوع مطروحه در ماده مذکور و شکایت از عملیات اجرایی و تخلف از مقررات مزایده است و علاوه بر اینکه تعیین تکلیف دادگاه راجع به شکایت واجد وصف تصمیم دادگاه بوده و این تصمیم قابل تجدیدنظر نمیباشد و از شمول احکام و قرارهای احصاء شده در مادتین 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می‌باشد و ذکر عنوان حکم در رد شکایت از ناحیه دادگاه نخستین مبتنی بر اشتباه میباشد، قرار رد تجدیدنظرخواهی نامبرده راصادر و اعلام میدارد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

منبع
برچسب‌ها