ماهیت حقوقی وکالتنامه فروش خودرو

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر چه وکیل، به موجب مفاد وکالتنامه فروش خودرو، از سوی مالک در فروش آن ماذون است ولی مادامیکه از اذن مذکور جهت انشاء عقد بیع و انتقال مالکیت استفاده نکند، عقد بیع که یکی از اسباب انتقال مالکیت است، واقع نمی شود؛ بنابراین صرف وکالتنامه فروش خودرو، دلالتی بر وقوع عقد بیع ندارد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دادخواست تقدیمی م. د. با وکالت ف. ع.ب. به طرفیت م. الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع به استناد سند رسمی وکالت بلا عزل و استشهادیه محلی نظر به اینکه مستندات مذکور بر ورود دعوی خواهان دلالت داشته و از ناحیه خوانده ایرادی نسبت به صحت و اصالت مستندات ارائه نشده است لذا دادگاه با قبول خواسته خواهان با استناد به مواد 10 و 220 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند خودرو به شماره........ و تحویل بیع در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان قدس

محمد انصاری فرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. الف. فرزند م. به طرفیت خانم م. د. فرزند ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/14 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به موجب آن حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند خودرو به شماره انتظامی....... و تحویل بیع در حق خواهان صادر شده است نظر به اینکه الزام به انتقال سند رسمی اموال و تحویل مبیع به شخص دیگر فرع بر یکی از اسباب تملک است چرا که حسب ماده 140 قانون مدنی تملک حاصل میشود 1 - به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2 - به وسیله عقد و تعهدات 3 - به وسیله اخذ به شفعه 4 - به ارث که در موضوع ما نحن فیه خواهان بدوی هیچ گونه دلیلی دال بر اینکه مالک خودرو موصوف به یکی از اسباب تملک فوق الاشعارشده است ارائه ننموده است و ارائه ورقه وکالتنامه نیز دلالتی بر وقوع عقد بیع ندارد اگر چه وکیل به موجب مفاد وکالتنامه ابرازی ماذون از سوی مالک (موکل) در فروش اتومبیل می‌باشد لیکن مادامیکه وکیل از اذن مذکور جهت انشاء عقد بیع و انتقال مالکیت مال استفاده ننماید واقعه حقوقی بیع که یکی از اسباب انتقال مالکیت است واقع نمیگردد تا موجب آن بتوان از آثار وقوع بیع از جمله تحویل مبیع متمتع گردد بر این اساس دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و مستندا به ماده 140 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی -حمید سلیمانی

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها