تحقق شرط ضمن عقد نکاح در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/01/10
برگزار شده توسط: استان بوشهر/

موضوع

تحقق شرط ضمن عقد نکاح در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول

پرسش

آیا با ازدواج انقطاعی مرد، شرط ضمن عقد نکاح محقق می‌شود؟

نظر هیئت عالی

اگر ضمن عقد نکاح دائم، شرط شود چنان‌چه زوج بدون رضایت همسر خود ازدواج کند، زوجه با استفاده از وکالت ضمن عقد از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق را به ‌لحاظ تحقق شرط کند چنین شرطی به‌ طور اطلاق ناظر به هرگونه ازدواجی اعم از دائم و موقت و رسمی یا غیررسمی می‌باشد و با تحقق ازدواج، شرط ضمن‌العقد نیز محقق می‌شود و زوجه می‌تواند به همین جهت از دادگاه صدور حکم و گواهی عدم امکان سازش تقاضا کند.

نظر اتفاقی

مطابق شرط دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح اگر مرد بدون رضایت همسر خود ازدواج کند با استفاده از وکالت ضمن عقد‌ مزبور زن می‌تواند برای طلاق به محکمه رجوع کند. ازدواج منقطعه نیز نکاحی است که هم شرع انور و هم مواد 1120 و 1095 و 1075 قانون مدنی و برخی مواد دیگر آن را پذیرفته‌اند شرطی که در ضمن عقد نکاح آمده است، مطلق ازدواج‌های شرعی و قانونی است و اختصاص به نکاح دائم ندارد بنابراین ازدواج انقطاعی نیز موجب تحقق شرط می‌شود.

منبع
برچسب‌ها