درخواست تغییر نام کوچک به دلیل اشتهار به نام دیگر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به اینکه اشتهار به نام دیگر، موجب بروز مشکلات اجتماعی و روحی برای فرد می‌شود، در صورتی که نام درخواستی از اسامی ممنوعه و مستهجن نباشد، درخواست تغییر نام، قابل پذیرش است؛ زیرا داشتن نام مورد علاقه، از ابتدایی ترین حقوق افراد است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ف. الف.س. با وکالت خانم م. غ. به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال...... به خواسته تغییر نام از ف. به صبا در سند سجلی شماره -* صادره از تهران، نظر به اینکه صرف اشتهار خواهان به نام دیگری جز آنچه در سند سجلّی وی مندرج است موجبی برای تغییر آن نیست و نام ف. از نامهای مورد پذیرش عموم و با فرهنگ جامعه اسلامی موانست بیشتری دارد لذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوای مطروحه را متکی به دلیل اثباتی ندانسته حکم بر بطلان ادعای خواهان صادر واعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

مجتبی فرهادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. غ. به وکالت از خانم ف. الف.س. به طرفیت اداره ثبت احوال........ نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/16 که به موجب آن شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به بطلان دعوی تغییر نام کوچک از ف. به صبا صادر کرده است صرفنظر از اینکه داشتن نام مورد علاقه از ابتدایی ترین حقوق افراد است و اینکه تجدیدنظرخواه در انتخاب نام خود هیچگونه دخالتی نداشته با توجه به دو اسمه بودن وی که طبق استشهادیه پیوست و اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه موجبات بروز مشکلات اجتماعی و روحی برای نامبرده گردیده و نام درخواستی از اسامی ممنوعه و مستهجن نمی‌باشد دادگاه مستندا به تبصره ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به الزام تجدیدنظرخوانده به تغییر نام کوچک تجدیدنظرخواه از ف. به صبا برای یکبار صادر و اعلام می‌دارد رای صادره مطابق ماده 365 قانون مرقوم قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد شیری خان - محمدجواد علائی

منبع
برچسب‌ها