امکان یا عدم امکان صدور قرار تامین خواسته پس از صدور قرار نهایی و قبل از صدور کیفرخواست

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/26
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان یا عدم امکان صدور قرار تامین خواسته پس از صدور قرار نهایی و قبل از صدور کیفرخواست

پرسش

تقاضای صدور قرار تامین خواسته از ناحیه شاکی در مرحله پس از صدور قرار نهایی و قبل از صدور کیفرخواست قابل پذیرش است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

با توجه با اطلاق ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری تا زمانی که پرونده نزد مقام قضایی دادسرا می‌باشد صدور قرار تامین خواسته فاقد منع قانونی است.

نظر اکثریت

بعد از صدور قرار نهایی و قبل از صدور کیفرخواست به لحاظ اینکه قرار تامین خواسته یک قرار شکلی بوده و هیچگونه منافاتی نیز با حقوق شاکی و متهم ندارد امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد ضمن اینکه متهم چنانچه صدور این قرار را در تضاد با منافع خودش دید می‌تواند به آن وفق ماده 270 از قانون آئین دادرسی کیفری اعتراض کند.
مضافا آنکه ماده 107 از قانون آئین دادرسی کیفری تنها شرط برای صدور این قرار را ادله قابل قبول بیان کرده لذا پاسخ سوال مثبت است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه با صدور قرار نهایی موضوع مشمول قاعده فراغ دادرس می‌گردد لذا امکان صدور قرار تامین خواسته در اینجا وجود ندارد و در هر جایی که قانونگذار خواسته مقام قضائی پس از بوجود آمدن این قاعده مجددا به پرونده ورود شود خودش ذکر کرده مثل مواد 281 و 283 از قانون آئین دادرسی کیفری لذا در فرض سوال امکان صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد.

منبع
برچسب‌ها