نحوه احراز اهلیت جهت طرح دعوا

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که خواهان دارای سن هجده سال تمام نباشد و گواهی رشد نیز ارائه ندهد تا بیانگر وجود اهلیت استیفا باشد، پذیرش دادخواست از جانب او صحیح نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان دوشیزه ف. پ. به طرفیت اداره ثبت احوال.... به خواسته تغییر نام کوچک خواهان از ف. به س. در شناسنامه شماره 0 - 135157 - 002 نظر به اینکه نام س. از جمله اسامی مناسب و مجازبرای طبق اناث است و خواهان حسب استشهادیه تقدیمی و محتویات پرونده بدان استشهاد دارد از طرف دیگر در قانون ثبت احوال ممنوعیتی بر تغییر نام کوچک وجود ندارد و مدافعات اداره خوانده به نحوی نیست که بر صحت ادعای خواهان خللی وارد نماید در نتیجه دعوی خواهان به نظر ثابت و قانونی است مستندا به ماده 4 قانون ثبت احوال حکم بر محکومیت اداره خوانده به تغییر نام کوچک خواهان از ف. به س. در شناسنامه شماره 0 - 135157 - 002 با حفظ سایر مندرجات سند سجلی صادر اعلام می دارد.رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس دادگاه شعبه --- عمومی (حقوقی)تهران

میرزاجانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

اداره ثبت احوال شهرستان.... به طرفیت خانم ف. پ. نسبت به دادنامه --- مورخه 1394/01/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر صدور حکم به تغییر نام از ف. به س. در سند سجلی به شماره..-...-...با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده‌اند همانطوریکه تجدیدنظرخواه اعلام کرده است صرفا اسامی دارای معنائی زشت و زننده و یا برخلاف دین و فرهنگ اصیل ایرانی قابل تغییر هستند و درخواست تغییر نام در این محدوده قانونی بلامانع می‌باشد و از طرف دیگر شهود در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و ادای شهادت ننموده‌اند و معلوم نیست چطور دادگاه محترم بدوی به یک استشهادیه که حکایت از مشخصات کامل افراد ندارد توجه نموده‌اند علی الخصوص اینکه مفاد این استشهادیه حکایت دارد از اینکه کسی ایشان را با نام ف. نمی شناسد و این امر در حالیست که صاحب آن 17 سال با این نام زندگی کرده و درس خوانده است و صرف نظر از موارد مذکورالذکر مشارالیها دارای 18 سال تمام نیست و حکم رشد هم ارائه نداده است تا بیانگر وجود اهلیت استیفا باشد و پذیرش دادخواست از جانب مشارالیها برخلاف بند 3 از ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد علیهذا دادنامه مارالذکر را به استناد ماده 358 از قانون اخیرالذکر نقض نموده و قرار رد دعوی به استناد ماده 89 از قانون یاد شده را صادر و اعلام میدارد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده

منبع
برچسب‌ها