مصداق بزه مزاحمت ملکی

تاریخ دادنامه قطعی: 1402/06/27

پیام: تبدیل واحد مسکونی به مطب دندانپزشکی، بدون کسب رضایت مالکین ساختمان، از مصادیق بزه مزاحمت ملکی است.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

((رای دادگاه))

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ل. ط. خ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1402/04/25 شعبه *که به موجب ان در مورد شکایت تجدیدنظرخواه علیه خانم م. ش. ز. مبنی بر ایجاد مزاحمت ملکی (تبدیل نمودن واحد مسکونی به مطب دندانپزشکی) با توجه جوابیه استعلام شهرداری محل که تغییر کاربری را بلامانع اعلام نموده قرار منع تعقیب صادر شده است.دادگاه به جهات و دلایل ذیل اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و قرار معترض عنه را منطبق بر موازین قانونی نمی داند: 1 شهرداری محل مرجع تشخیص عنوان مجرمانه ایجاد مزاحمت نیست و اظهارنظر و تطبیق فعل مجرمانه با قانون در صلاحیت مراجع قضایی است. 2 جوابیه شماره */ 21 مورخه 1402/04/10 صرفا ناظر بر توضیح بخشنامه های اداری و شهرسازی است.و از این نامه چنین استنباط می‌گردد. که از دیدگاه شهرداری با رعایت کلیه ضوابط دیگر من جمله رضایت مالکین تغییر کاربری اماکن مسکونی به مطب پزشک بلامانع است. 3 انچه از نظر حقوقی و قضایی باید مد نظر همکار محترم صادرکننده قرار مورد شکایت باشد. این واقعیت است.که مالکین طبقات ساختمان به صورت مشاعی در قسمت های مشترک اپارتمان (درب ورودی و راه پله و اسانسور و فضای جلو ساختمان) ذیسهم هستند و هیچ یک از مالکین واحدها نمی تواند با دایر کردن مراکز درمانی و اداری در استفاده از قسمت های مشترک از حدود اذن یا متعارف خارج شده عملا موجبات تضرر مالی و ارامش سایر طبقات را فراهم نماید.ایجاد مزاحمت در چنین مواردی که ممکن است.تا پاسی از شب درب ورودی اپارتمان باز باشد. و افراد ناشناس متعدد ورود و خروج دارند قرین به واقع است. 4 شهرداری محل در پاسخ استعلام دادگاه بدوی تغییر کاربری مسکونی به مطب دندانپزشکی را منوط به اعلام رضایت مالکین مشاعی دانسته بنا بمراتب مستندا به بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض قرار معترض عنه را نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد و ماهوی به دادگاه بدوی عودت می‌شود. این رای قطعی است.

رییس شعبه *سید ا. م. مستشار دادگاهگودر. ز.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها