نظریه مشورتی شماره 7/1400/1625 مورخ 1401/06/01

تاریخ نظریه: 1401/06/01
شماره نظریه: 7/1400/1625
شماره پرونده: 1400-186/1-1625 ک

استعلام:

مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی «دیه هر یک از انگشتان اصلی دست ،یک دهم دیه کامل است.»
حال سوال اینجاست که آیا دیه صدمات انگشتان دست و پا اعم از جراحات (نافذه ،حارصه ،دامیه و...»و شکستگی های انگشتان ،به نسبت دیه کل انگشت محاسبه می‌شود یا به نسبت دیه بند انگشت یا نسبت به دیه دست و پا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بند انگشت عضو تلقی نمی‌شود؛ بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه مشخصی دارد (یک دهم دیه کامل) که بین مقدار بندها تقسیم می‌شود؛ بنابراین دیه حارصه یا شکستگی بند انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه می‌گردد نه دیه بندهای انگشتان؛ زیرا مواد 568، 569 و 709 قانون مجازات اسلامی ناظر به عضو (انگشت) است.

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها