ماده 10 شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی

هر متقاضی که اطلاعات درخواستی او به دلیل طبقه بندی بودن ارائه نشده باشد و او مدعی باشد که دلایل و جهات طبقه بندی اطلاعات درخواستی او تغییر یافته است یا اطلاعات درخواستی وی در زمره موارد غیرقابل طبقه بندی (ماده 9 شیوه نامه) هستند می‌تواند از کمیسیون درخواست رسیدگی کند. در صورت تأیید اولیه کمیسیون، مراتب به موسسه طبقه بندی کننده جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی منعکس می‌شود.