وضعیت حقوقی قرارداد زوجین در خصوص نفقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط نیست؛ بنابراین هر قرار داد مخالف آن خواه قبل از نکاح و یا بعد آن باطل و بلااثر است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ص. الف. فرزند ر. به طرفیت آقای الف. ف. فرزند ر. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1393/03/01 لغایت 1393/12/02 به استنادکپی سند رسمی نکاحیه مندرج در پرونده دادگاه با مداقه در یکایک اوراق و محتویات پرونده و بنا بر دلایل ذیل خواسته رد دعوی خواهان را وارد تشخیص داده است: 1 - به دلالت تصویر مصدق سند رسمی مندرج در پرونده وجود علقه زوجیت بین خواهان و خوانده محرز و مسلم است و بدین لحاظ حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود که متعاقب وجود رابطه زوجیت تکلیف به دادن نفقه از تاریخ نکاح شروع می‌شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار گیرد. 2 - زوجیت سبب دین مربوط به انفاق است بدین جهت در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است در نتیجه تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط به نظر نمی رسد و هر قرار داد مخالف آن خواه قبل از نکاح و یا بعد آن باطل است. مضاف آنکه زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و کافی است که دلیل رابطه زوجیت به دادگاه ارائه دهد. چرا که دردعوای مطالبه نفقه اصل برعدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است فلذا زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارائه نماید.که در مانحن فیه خوانده دلیل ومدرک محکمه پسندی ارائه نداده است. 3 - نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از ابلاغ مصون از هر گونه ایرادو اعتراض موثرباقی مانده که موید ادعای مدعیست و به موجب آن کارشناس منتخب پس ازبررسیهای لازم میزان نفقه خواهان را مبلغ 380000 تومان در هر ماه اعلام نموده است مع الوصف با عنایت به دلایل معنونه و فوق الذکر و مستندا به مواد 1106 و 1107 و 1257 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ماهیانه 380000 تومان به عنوان نفقه زوجه (خواهان)صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه خانواده یک تهران

امانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف. ف. فرزند ر. به طرفیت خانم ص. الف. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/01/26 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم محکومیت به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1393/03/01 لغایت تاریخ 1393/12/02 با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی در خصوص صدور حکم محکومیت به پرداخت نفقه معوقه از مورخ 1393/03/01 لغایت 1393/08/28 براساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده و تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده نمی شود و با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب یاد شده ضمن رد دادخواست تجدیدنظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این قسمت تائید و استوار می کند و در خصوص صدور حکم محکومیت به پرداخت نفقه معوقه از مورخ 1393/08/28 لغایت مورخ 1393/12/02 رای صادر شده دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می‌شود زیرا مطابق دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/28 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که توسط تجدیدنظرخواه ارائه شده است تجدیدنظر خوانده ملزم به تمکین از وی گردیده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب یاد شده ضمن قبول دادخواست تجدیدنظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی در این قسمت را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض کرده و با استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی مطالبه نفقه معوقه از مورخ 1393/08/28 لغایت صدور حکم مورخ 1393/12/02 صادر و اعلام می کند. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین مرادی هرندی - روحانی

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها