ماده 146 قانون استخدام کشوری

(اصلاحی 1353/12/28)- تأمین اعتبار لازم برای پرداخت کلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون در موسسات مذکور در بند ت ماده 2 و شرکتها و موسسات دولتی خارج از‌شمول این قانون به عهده موسسات مربوط خواهد بود.