نظریه مشورتی شماره 7/1402/90 مورخ 1402/05/17

تاریخ نظریه: 1402/05/17
شماره نظریه: 7/1402/90
شماره پرونده: 1402-127-90ح

استعلام:

چنانچه دادگاه حقوقی به جهت خاصی نظیر استماع گواهی گواهان یکی از طرفین تشکیل جلسه داده باشد و طرفین مطالبی خارج از موضوع جلسه؛ مانند دفاع ماهوی غیر مرتبط با گواهی که می‌بایست در جلسه اول دادرسی اظهار می‌شد، بیان دارند، آیا دادگاه می‌تواند از ادامه دفاعیات طرفین که با موضوع جلسه فعلی دادرسی ارتباطی ندارد، ممانعت به عمل آورد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که دادگاه حقوقی به جهت خاصی نظیر استماع گواهی گواهان یکی از اصحاب دعوا تشکیل شده است؛ چنانچه پس از استماع، برای استماع دفاعیات دیگری وقت باقی باشد، دادگاه به این امر اقدام می‌کند و صرف این‌که جهت خاصی برای جلسه اعلام شده است، موجب تجدید جلسه و احاله دیگر دفاعیات به جلسات بعدی نیست.

منبع